Các bước đăng ký tham gia chương trình

Bước 1

Đăng ký trở thành viên viên DevC tại:   Facebook/developercircles

Bước 2

Đăng ký tham gia tại đây

Bước 3

Hoàn thành bài kiểm tra đầu vào

#TechByHer làm test của lớp Product Management